ชื่อ - นามสกุล :นายเชาว์ วงศ์ศรีชา
ตำแหน่ง :รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิก อบต.นาคู่
หน้าที่ในกลุ่ม : รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่