ชื่อ - นามสกุล :นายมิตรชัย วงค์ศรีชา
ตำแหน่ง :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิก อบต.นาคู่
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่