[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่
เมนูหลัก
ลิ้งค์ที่หน้าสนใจ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 
แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก 
  
แผนพัฒนาสามปี  
 

>>> ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด คลิก <<<
 
ส่วนที่  ๑
 
บทนำ
 
ความนำ
 
          การวางแผนเป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาเปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต  เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น  ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา  กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน  มีรากฐานการติดสินใจตามวัตถุประสงค์  ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ
          การวางแผนถือเป็นกลไกลสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายโดยการใช้ยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม  การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้เป็นอำนาจที่ที่ต้องทำ   และอำนาจหน้าที่ที่อาจทำได้  พิจารณามาตรา  ๖๖,๖๗,  และ ๖๘  แห่ง  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวจะต้องจัดทำแผนพัฒนา อบต.  ทั้งนี้ในการจัดทำแผนพัฒนา อบต.  ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาอบต.  มีความเกี่ยวข้องโดยพิจารณาอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย  ดังนี้
          ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่บริหารกิจการของ  อบต.  ให้เป็นไปตามข้อบังคับและแผนพัฒนาตำบล  จัดทำแผนพัฒนาตำบลและงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสภาตาม  มาตรา  ๕๙
          สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบลเป็นต้น  มาตรา  ๔๖
          ตามนัยแห่งมาตรา  ๕๙  และ  ๔๖  ของ  พ.ร.บ.  ดังกล่าว  แสดงให้เห็นว่าการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาประจำปีเพื่อบริหารกิจการของ  อบต.  ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน  โครงการนั้น  จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี  มีความโปร่งใส  และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม
 
๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
 
แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ดังนั้นในการจัดทำโครงการให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น  ความความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการดำเนินการ  ทั้งนี้เพื่อให้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใกล้เคียงความเป็นจริง  และในการจัดทำโครงการให้มีการจัดลำดับความสำคัญ  ความเร่งด่วนของโครงการ  กล่าวคือ  โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและมีความจำเป็นเร่งด่วนมากต้องนำไปปฏิบัติก่อน  โดยอาจแยกประเภทโครงการออกเป็น  ๓  ประเภท  คือ
 
 
     ๑.  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง
     ๒.  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการตามที่มีระเบียบกำหนดไว้
     ๓.  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
 
แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  คือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยนำโครงการกิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ไปจัดทำงบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้าง ๆ  ดังต่อไปนี้
     ๑.  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ
๓. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
๔. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
 
๑.  เพื่อกำหนดสภาพการพัฒนาของอบต.  ตามความต้องการของประชาชน
๒.  เพื่อแปลงแนวทางการพัฒนา  อบต.  ให้เป็นรูปธรรมในลักษณะของแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  และเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
๓.  เพื่อใช้เป็นแนวทางการในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณของ อบต. ได้อย่างทั่วถึง  มีความเป็นธรรม และเป็นไปตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน
๔.  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๕.  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติการพัฒนากับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่
 
๑.๓  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
 
เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ  ดังนั้น  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้รับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาดำเนินการ  ดังนี้
 
ขั้นตอนที่  ๑  เตรียมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพ  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และรับทราบสภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชนและข้อมูลการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาประกอบการพิจารณา  โดยยึดเกณฑ์การพิจารณาเพื่อจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้
๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑   งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง  นำข้อมูลสภาพเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำในพื้นที่มาประกอบการวางแผน  รวมทั้งถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดำเนินการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันเพื่อมีข้อมูลทางหลวงท้องถิ่น  และทราบว่าถนนสายใดอยู่ในสภาพใด  และจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อใด  เพื่อกำหนดไว้เป็นแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี
๑.๒  งานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้สำรวจข้อมูลสภาพ และอายุการใช้งานของแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค เพื่อวางแผนบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในแผนพัฒนาสามปี ตลอดจนสภาพความสมบูรณ์ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสภาพเครื่องสูบน้ำ  สถานีสูบน้ำ  คลองส่งน้ำ  หากจำเป็นต้องซ่อมแซมให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี
๑.๓  งานด้านการผังเมือง  และการควบคุมอาคาร  ควรนำผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน
 
          ๒.  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
                   ๒.๑ งานด้านการส่งเสริมอาชีพ  ควรให้ความสำคัญแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ  ให้สามารถมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย  และสำหรับกลุ่มที่ไม่มีงานทำควรส่งเสริมให้เกิดอาชีพ  รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานทำเพื่อให้สามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม
                   ๒.๒  งานด้านสวัสดิการสังคม
๑)  การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  ให้ได้รับเบี้ยยังชีพในปีต่อๆ  ไปอย่าง
ทั่วถึง โดยมีการจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  เพื่อการคาดการณ์จำนวนของผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพล่วงหน้า  และกำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต  สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุเช่นกัน
                   ๒) การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น ควรให้ความสำคัญในการ
จ่ายเงินเบี้ยคนพิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้พิการ
๓) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาว่าเด็กได้รับอาหารเสริม  (นม)  ทั่วถึงหรือไม่ ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลกำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี นอกจากนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น พิจารณานำแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม
๔) การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มี
ที่อยู่อาศัย
๒.๓ งานด้านการศึกษา ให้ความสำคัญกับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย
 
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๓.๑  งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน สนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูล ข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ
๓.๒  งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้นำข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่น เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้ง ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากไฟป่าภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น มาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับความเสียหายอย่าง ร้ายแรงจากสาธารณภัยดังกล่าวควรหามาตรการเชิงป้องกัน และกำหนดเป็นแผนงานไว้ในแผนพัฒนาสามปี
๓.๓  งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้สำรวจจุดที่มักเกิดเหตุร้าย ภัยอันตรายจากกลุ่มมิจฉาชีพและหามาตรการป้องกันเพื่อลดจำนวนการเกิดเหตุร้าย ขึ้น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้สำรวจสภาพ ความสมบูรณ์ของการใช้งาน หากจำเป็นต้องซ่อมแซมขอให้เร่งดำเนินการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
 
๔.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๔.๑  งานด้านการส่งเสริมการลงทุน ควรส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๒ งานด้านการพาณิชยกรรม กรณีเทศบาลให้สำรวจจุดหาบเร่แผงลอย ว่าสามารถขยายจุดผ่อนปรนเพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่ หรืออาจสำรวจหาสถานที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเหมาะสมกับการ ค้าขายและเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปีเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ แก่กลุ่มผู้ค้าขาย
๔.๓  งานด้านการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น
 
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าและน้ำ ควรเป็นการร่วมมือกันดำเนินการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
 
๖. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการสำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมด สร้างเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
 
ขั้นตอนที่ ๒  การทำร่างแผนพัฒนาสามปี
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นการพัฒนาสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนและข้อมูลการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดโครงการ / กิจกรรม  แล้วรวบรวมจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี
 
ขั้นตอนที่  ๓  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเสนอผู้บริหาร
 
 
 
ขั้นตอนที่  ๔  การอนุมัติและ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง  อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลมิได้กำหนดสมัยประชุมสามัญไว้ภายในเดือนมิถุนายน  ให้เสนอขอเปิดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 
 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว  ให้นำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันประกาศใช้และปิดประกาศไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน
 
๑.๔  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
 
          การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบ  ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ  ที่อาจเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรทางการบริหารของท้องถิ่น  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  แก่ประชาชนในตำบล  นอกจากประโยชน์ในข้างต้นแล้ว  การจัดทำแผนพัฒนาสามปียังมีประโยชน์อีก  ดังนี้
          ๑.  ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานแบบมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี
          ๒.  ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานโครงการ / กิจกรรม  ตามความต้องการของประชาชน
          ๓.  ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถใช้แผนพัฒนาสามปี เป็นแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
          ๔.  ทำให้งานในฝ่ายต่าง ๆ  มีการประสานดี  กิจกรรมที่ดำเนินมีความเนื่องกัน  ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ  ที่ทำ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ  อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี  ก่อให้เกิดความประหยัดกับองค์กร
          ๕.  ทำให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะดำเนินกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบและการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส
 
 
 
 
 

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอ นาแก จังหวัด นครพนม
webmaster Email info@naku.go.th
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5